Wijbenga. (genaamd: hwij, handelend via hwij.nl) 

Wijzigingsgeschiedenis:  Versie-1: per 10 januari 2009.

1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HWIJ zijn bij uitsluiting van 
eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 
Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de 
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk 
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere 
overeenkomsten ten behoeve van HWIJ worden bedongen, worden evenzeer bedongen 
ten behoeve van door HWIJ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2 Overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst tussen u en HWIJ wordt een feit met het door u overgeboekte, en door 
HWIJ ontvangen bedrag volgens de geldende aanbieding van HWIJ, en de door u daarbij 
opgegeven bestelling. 
2.2 HWIJ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de 
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt 
geaccepteerd, deelt HWIJ u dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst.


3 Prijzen/Aanbiedingen 
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW en excl. Verzendkosten.
3.2 Alle aanbiedingen van HWIJ zijn vrijblijvend totdat er een overeenkomst tussen u en HWIJ 
is tot stand gekomen, en HWIJ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te 
wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk 
is.


4 Betalingen 
4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, op een van de door u zelf te 
kiezen manieren, zoals die op de website van HWIJ zijn vermeld.


5 Levering 
5.1 Levertijd: uw bestelling wordt binnen twee twee (2) werkdagen na ontvangst van uw 
betaling bij HWIJ verzonden, tenzij bij de aanbieding anders is vermeld. 
5.2 Levering is steeds onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad strekt’. Indien het artikel op 
is, en HWIJ u daardoor minder artikelen moet leveren dan u heeft besteld, en waarvoor u 
heeft betaald, dan ontvangt u het verschilbedrag zonder meer ook direct op uw rekening 
terug. 
5.3 De door HWIJ opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn 
geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren 
dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn 
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in 
stand laat.

6 Retourzendingen 
6.1 Alle artikelen kunt u binnen zeven (7) dagen na ontvangst 
zondermeer retourneren, waarna u uw geld, verminderd 
met de verzendkosten, terug krijgt. Hierbij geldt echter 
uitdrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de 
artikelen ongeschonden moet zijn, en dat de artikelen in 
ongeschonden staat bij HWIJ worden afgeleverd. Indien 
van deze voorwaarde is afgeweken, kan HWIJ de artikelen helaas niet terugnemen en het 
betaalde niet aan u terugboeken.
6.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de 
bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan 
HWIJ onder vermelding van uw naam en adres, en met een duidelijke uiteenzetting 
waarom het artikel niet voldoet. 
6.3 HWIJ zal het artikel in overleg met u vervangen, indien is aangetoond dat u het artikel op 
gegronde redenen in de ontvangen vorm niet kunt aanvaarden. HWIJ neemt in dat geval 
ook de retour verzendkosten voor haar rekening.
6.4 Indien u iets wilt terugsturen, stuur dan een e-mail naar info@HWIJ.nl met u naam, adres 
en de klacht, en wacht verdere instructies af.


7 Elektronische communicatie en bewijs 
7.1 Misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van gegevens en 
berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in 
het verkeer tussen u en HWIJ (dan wel door u ingeschakelde derden), valt buiten de 
aansprakelijkheid van HWIJ, tenzij, en in dat geval slechts voor zover, er sprake mocht 
zijn van grove schuld van de zijde van HWIJ.
7.2 De administratie van HWIJ geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de 
uitvoering van de overeenkomst met u.


8 Overmacht 
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HWIJ in geval van 
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, 
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit 
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HWIJ gehouden is tot enige 
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HWIJ kan worden 
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, en in 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


9 Diversen 
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere 
overeenkomst met HWIJ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal 
de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 
HWIJ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 HWIJ is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
10.2 Alle geschillen tussen u en HWIJ, die niet in onderling overleg tot een voor beiden 
bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter, echter uitsluitend de Nederlandse rechter